1. Soveltamisala

Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Tilti Systemsin ja sen oikeudellisten yksiköiden, jäljempänä Tilti Systems, ja sen asiakkaiden välisiin sopimuksiin, elleivät osapuolet ole nimenomaisesti toisin sopineet tai lakisääteiset säännökset eivät toisin määrää.

Asiakkaan yleiset myynti- ja toimitusehdot sitovat Tilti Systemsiä vain, jos Tilti Systems on ne nimenomaisesti tunnustanut.

  1. Toimituksen sisältö

Tarjoamme palvelumme asianmukaisella huolellisuudella ja sovellettavien ammattistandardien mukaisesti. Asiakas saa halutun palvelun sopimuksessa sovitussa muodossa ja sopimuksessa määrättyyn määräaikaan mennessä.

  1. Asiakkaan yhteistyövastuu ja aineiston luovuttaminen

Asiakkaan on ilmoitettava Tilti Systemsille hyvissä ajoin kaikista käännökseen liittyvistä erikoispyynnöistä (esim. asettelua, tietovälinettä, kopiomäärää, painatusvalmiutta jne. koskevat vaatimukset). Jos asiakas tilaa käännetyn tekstin painettavaksi, asiakkaan täytyy toimittaa Tilti Systemsille koevedos.

Asiakkaan tulee toimittaa Tilti Systemsille hyvissä ajoin ja ilman erillistä pyyntöä kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka vaaditaan käännöksen tuottamiseen (esim. yrityksen oma terminologia, sanastot, selventävä graafinen materiaali ym.).

Tilti Systems ei vastaa, eikä ole korvausvelvollinen käännös- ja painatusvirheistä, jos ne johtuvat siitä, että asiakas ei ole noudattanut edellä mainittuja ehtoja. Tilti Systems ei vastaa mistään siitä aiheutuvista vahingoista

  1. Virheiden korjaaminen

Asiakas voi vaatia käännöksessä olevien virheiden korjaamista. Asiakkaalla on oikeus esittää tämä vaatimus virheiden korjaamisesta vain, jos virheet on määritelty tarkasti ja asiakas voi esittää yksityiskohtaisen perustelun. Tilti Systems pidättää itsellään oikeuden olla noudattamatta virheiden korjaamisvaadetta, jos virheilmoitus ei ole asianmukainen tai sitä ei voida perustella riittävästi.

Jos korvaava toimitus tai käännöksen parannus ei ole riittävä, sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja, jollei muita sopimuksia ole tehty.

  1. Vastuuvelvollisuus

Tilti Systems on vastuussa ainoastaan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta teosta tilauksen täyttämisen aikana. Vastuu vähäisestä huolimattomuudesta on voimassa vain, jos olennaisia sopimusehtoja rikotaan. Mahdolliset reklamaatiot on toimitettava kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa tilattujen palvelujen vastaanottamisesta.

  1. Salassapitovelvollisuus

Tilti Systems sitoutuu pitämään kolmansilta osapuolilta salassa palvelun tarjoamisen yhteydessä asiakkaalta saamansa tiedot ja sisällöt.

  1. Maksu

Maksu erääntyy kymmenen päivän kuluttua palvelumme toimittamisesta. Hyväksymisajan on oltava asianmukainen.

Tilti Systemsillä on sopimuksessa sovitun maksun lisäksi myös oikeus saada korvaus todellisista kustannuksista, joista on sovittu etukäteen asiakkaan kanssa. Arvonlisävero lasketaan erikseen. Suuremmissa tilauksissa Tilti Systems voi pyytää ennakkomaksua, jonka suuruus on objektiivisesti katsottuna tarpeen tilauksen toteuttamiseksi. Perustelluissa tapauksissa käännöksen luovuttaminen riippuu siitä, onko tilauksen koko arvo maksettu.

  1. Omistusoikeuden pidättäminen ja tekijänoikeudet

Käännös siirretään asiakkaan omistukseen vasta sen jälkeen, kun maksu on suoritettu kokonaisuudessaan. Siihen saakka asiakkaalla ei ole käännöksen käyttöoikeutta.

Tilti Systems pidättää itsellään tekijänoikeudet.

  1. Sovellettava laki

Itävallan lakia sovelletaan tilaukseen ja kaikkiin siitä johtuviin vaatimuksiin.

Mikäli jokin näiden yleisten myynti- ja toimitusehtojen yksittäinen kohta on mitätön tai muuttuu mitättömäksi, se ei vaikuta muiden kohtien lainvoimaisuuteen.

Oikeudenkäyttöalue on Riika.